Cronberg familier i Danmark

  Forside > Slægtsnavnet Cronberg
 Forside
 Familie A  Tryggevælde Mølle
 Familie B  Langebæk Mølle
 Familie C  København
 Familie D  Vordingborg By
 Familie E  Næstved
 Familie F  Kronborg Huset i Rørup
 Familie O  Odense  
 Spredte personer i 1600-tallet
 Spredte personer i 1700-tallet
 Spredte personer i 1800-tallet
 Slægtsnavnet Cronberg
 Professioner
 Ordforklaringer
 Konklusion
 Person index
 Kilder

Slægtsnavnet Cronberg

Tidligere gik man ikke meget op i stavemåden. Man har oftest videregivet navne mundtligt og ikke på papir. Lige som nogle skriver ulæseligt er der også nogen der taler utydeligt. Derfor er navne blevet stavet som præsten eller skriveren hørte det og selv mente at det skulle staves. Det var heller ikke altid tilfældet at personen kunne stave sit navn selv. Der var næppe en tradition for at det betød så meget. Det har så langsomt ændret sig med tiden.

Det er derfor ikke muligt at skelne mellem personer stavet Cronenberg, Cronberg, Cronbierg, Chronberg, Kronberg osv. Det illustreres af, at en og samme person kaldes Kronberg ved trolovelsen og Cronberg ved vielsen i samme kirke. Et andet eksempel er en præst, der skriver Chronberg, men han skriver også Octhober, og så er det tydeligt, at h’et kommer fra ham. I et opslag på family search har jeg set stavemåden Cranborg. Jeg har derfor skrevet Cronberg alle steder i min tekst.

Man kan sandsynligvis skelne mellem endelserne berg og borg. Men ikke altid 100 %. Desuden har ikke alle skrevet tydeligt nok til at afgøre, om der står e eller o. Det har derfor været nødvendigt også at undersøge forskellige slægter Cronborg for at opnå en bedre afklaring.

En yderligere komplikation ved slægtsforsknings arbejdet er, at ikke alle personer gik op i et slægtsnavn eller fandt andet vigtigere. Det være sig den, der bar navnet, eller den, der skrev det ned. Traditionen var, at man fik et navn, det vi i dag kalder et fornavn. Derudover havde man et patronym, der fortæller, hvem ens far er, for eksempel Johansen. Måske fik man et tilnavn, der for eksempel angav ens profession, eller hvor man kom fra, hvis man var tilflytter. Det ses, at unge mennesker ikke bruger slægtsnavnet ved vielsen og de første børns dåb, men så dukker det op efter et stykke tid. Der er forskel på adel og almue. Groft taget brugte adelen altid slægtsnavn, almuen aldrig. Med Cronberg befinder vi os et eller andet sted der imellem. Jeg vil anslå, at de brugte det for det meste.

De fleste slægtsnavne er opstået som tilnavne. Navnet Cronberg er sandsynligvis et sådant, der er opstået ved en flytning fra et sted ved navn Cronberg. Mig bekendt er der ikke noget sted i Danmark der hedder Cronberg eller lignende, så jeg forestiller mig, at det kommer udefra.

Tyskland

Rehling-Qvistgaard har følgende teori:
(…) To mænd, Jørgen og Vilhelm Cronberg, tilflyttede (Vordingborg) egnen omkring 1700; hvor de stammer fra, ses ikke, mulig fra Cronenberg i Dysseldorf, hvorfra nogle le-smede indvandrede i slutningen af det 17. aarh. til industrimøllerne langs Mølleaaen ved Lyngby. Højst sansynligt er Henrik Vilhelm Cronberg identisk med, eller søn af le-smeden Henrik Cronberg paa ”Stubbemøllen”, der 1688 – 90 laa i strid med Heuser paa ”Strandmøllen”(...)

Jeg kan afvise, at Henrik Vilhelm Cronberg skulle være identisk med Henrik Cronberg på Stubbemøllen, da jeg har fundet sidstnævntes begravelse i Brede 1692. Men at der skulle være et nært slægtskab, finder jeg ret sandsynligt.

Rehling-Qvistgaard henviser til C. Nyrop: Strandmøllen. Følgende er et citat derfra:

Side XXXII
(…)i det 18de århundrede forener Povl Badstuber Ørholm og Brede til en større Messingfabrik, men spiller ynkelig Fallit, hvorpaa Ørholm kjøbes af de fra Cronenberg ved Düsseldorf kommende Lesmede Engelbrekt Hartkopf og Johan Biertz(…)

Povl Badstuber er nævnt så sent som 1724 så dette køb må være sket senere.

På samme måde kan man forestille sig at lesmed Henrich Cronberg er kommet fra egnen Cronenberg og derfor har kaldt sig Cronenberg og senere Cronberg.

I Tyskland findes en adelsslægt Cronberg. Det er næppe personer fra den tyske adelsslægt, der har slået sig ned i Danmark som lesmede.

Slår man op på tysk wikipedia finder man under Wuppertal-Cronenberg lidt beskrivelse af den tidligere by Cronenberg.

”Cronenberg i Dysseldorf” Som Rehling-Qvistgaard ovenfor omtaler, er en gammel by og kendes fra dokumenter tilbage til 1050. I 1929 dannedes byen Wuppertal og her kom Cronenberg til at indgå som den sydligste af i alt 10 bydele.

Specielt finder jeg byvåbnet interessant.

Cronenberg-wappen

Cronenbergs byvåben fra 1800-tallet

En kronet løve på et grønt bjerg holdende en le-klinge. Af teksten fremgår det at Cronenberg har specialiseret sig i fremstilling af le-klinger fra tidlig tid, på grund af forekomst af jernmalm, trærigdom til fremstilling af jern og vandkraft til smedning og slibning af leer. Cronenberg har været center for le fremstilling og har haft smedeprivilegium siden 1500-tallet.

Det bekræfter, at de danske lesmede Cronberg med meget stor sandsynlighed er kommet fra Cronenberg. Det siger dog ikke noget om, at de alle er af samme familie. De har muligvis ikke heddet Cronberg i Tyskland.

I byvåbnet ses under borgens midterste rundbue en krage, der står på et grønt bjerg. Man mener at Cronenberg er en afledning af et tidligere navn Krähenberg.

At alle Cronberg i Danmark skulle stamme fra disse lesmede, er ikke sandsynligt. For eksempel findes der Peiter, Simon og Hans Cronberg omkring 50 år tidligere. Men selvfølgelig kan lesmed Henrich Cronberg eller hans slægt være indvandret på et tidligere tidspunkt end de ovennævnte. Mere sandsynligt er det, at flere er indvandrede over en længere periode.

Sverige

I Sverige findes et antal Cronberg slægter. Hvor gamle de er, ved jeg ikke. Men at der er sket en indvandring fra dem, kan ses i Indvandrer Databasen.