Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie C - København > 1. generation

 Forside

 Familie C   København

 1. generation
     C Johan Cronenberg
 2. generation
 3. generation
 4. generation

1. generation

Et af de mest spændende aspekter ved dette arbejde er at forsøge at hægte de forskellige Cronberg familier sammen. Kan det nu lade sig gøre med familie C? Er der nogle indicier?

Kunne familie C hænge sammen med følgende:

Johann Cronberg (1600.04)

Pro:
Johann Cronberg (1600.04) får en datter Ingeborg i 1680. Han kunne derfor passende få en søn Johan Cronenberg (C) ca. 1681
Johann Cronberg er mønsterskriver ved artilleriet i København. Det ville derfor være naturligt at hans søn går militærvejen.

Contra:
Da han hedder Johan er det muligt at hans søn får navnet Johan, men det er ikke det mest almindelige.
Datterens navn Ingeborg er ikke fundet i familie C.

Familie G (med blandt andre forgreningen A)

Pro:
Det meste af familie G opholder sig primært i Vordingborg og omegn i det meste af 1700 tallet.
Clemens Diderich Funch (C1.2) er 26.10.1791 - 1808 told og konsumtions inspektør i Vordingborg.
Johan Christian Funch (C1.3) er 1787 Second Kaptajn ved Sjællandske Dragon Regiment i Vordingborg.

Johan Cronenberg (C) kunne være bror til Jørgen Cronberg (A). De er født henholdsvis ca. 1681 og før 1673. Jørgen Cronberg underskriver sig Cronenberg i 1694.

Axel Frederich Rauch Cronbergs (A3.2.4) to sidste børn må være opkaldt efter det unge par på Billeshave, kammerherre Hans Rudolph Grabow Juel og Franciska Hieronyma komtesse Schaffalitzky de Muckadell. Ved begges dåb i henholdsvis 1794 og 1797 bæres de af kammerherreinden og kammerherren er fadder.
Johan Christian Vilhelm Funch (C1.3.1) kommer i huset som plejebarn 1809-1821 hos major og kammerherre Hans Rudolph Grabow Juel og Franciska Hieronyma komtesse Schaffalitzky de Muckadell på herregården Nordruplund.

En af Schack Johan Christoph Cronenbergs (C3) faddere ved dåben i 1721 er Oberst? Joachim von Holstein.
Johan Christian Kraft Cronberg (A3.3) er fuldmægtig og forvalter for Christian Friderich von Holstein fra 1778 – 1790.

Familie C er militær folk. Familie G er i de første generationer møllere. Johanne Sophie Funch (C1.1) gifter sig med en møller.

Begge dele

Kunne Johan Cronenberg (C) være søn af Johan Cronberg (1600.04) og samtidig være i familie med familie G. Ja, hvis Johan Cronenberg (C) og Jørgen Cronberg (A) er fætre. Det er bestemt ikke umuligt. Desuden bruges navnet Johan flittigt i familie G.

Contra:
Det hele kan være tilfældigheder, så vi må vente på mere håndfaste oplysninger.

 

 

C   Johan Cronenberg
Født ca. 1681

Jeg staver hans navn Cronenberg, for det gør han selv. Mange kilder bruger stavemåden Cronberg. Børnenes navne staves på flere forskellige måder.

Følgende findes hos Hirsch
1.2.1710 General adjudant løjtnant hos general major Detlev Brockdorff (1655-1737)
(Læs mere om Detlev Brockdorff i Berliens kartotek og de to foregående opslag)
Kaptajn i Prins Christians Regiment 12.4.1710
Second major 11.9.1724
k. oberstløjtnant 2.5.1735
Premier major 30.4.1736
Vicekommandant paa Bornholm 2.4.1737
k. Oberst 25.9.1744 (exp. 4.9.1747)
I perioden 1739–1740 fungerer Johan Cronenberg desuden som viceamtmand på Bornholm.

 


Aftegning af Johan Cronenbergs segl
Foto: Michael EneRiis

Den 20.5.1721 får Johan Cronenberg døbt en søn, Schack Johan Christoph Cronenberg, i Citadel kirken i København.

Citadel kirkebog 1721
No 17. D: 20de May: lod døbe en Søn ved Past: Wittmack
Joh: Cronberg. Capt: ved Printz Christians Regiment; af Hustru
Catharina Sophia. Barnet blev kaldt Schack Johann
Christoph. Befadret af Obrist:=Lieutnant?? Dombrock
og Capt: Tørckenstein. Testes Obr: Joh: Christoph
v: Reventlow og Obrist?: Joachim v: Holstein.

Han er gift med Cathrine Sophie Brockdorff, født ca. 1682 .
Hvilken Brockdorff Cathrine Sophie Brockdorff er i familie med vides ikke. Måske er hun datter af Schack Brockdorff (1652-1730) og Sophie Charlotte baronesse Vietinfhoff-Scheel (1666-1732)
Børn:
C1 Johan Cronenberg, født ca. 1712 i Holsten.
C2 Dorthea Magdalene Cronenberg, født ca. 1717 sandsynligvis i København.
C3 Sophia Charlotta Georgiana Johanna Cronenberg, døbt 6.7.1719 i Garnison, begravet 21.11.1719 i Garnison.
C4 Schack Johan Christoph Cronenberg, døbt 20.5.1721 i Citadel, København.
Navnet Schack forekommer i Brockdorff slægten.

Majorinde Cronbergs/Kronbergs befadrede barnet og major Cronberg/Kronberg var fadder ved Christian Peter Flensborg/Flesburg, kaptajn ved søetaten, og Else Margrethe Sebøtkers barn Christans dåb 20.10.1728 i Citadel. Se også dåben 22.10.1728 i Holmen.
Det fremgår at major Kronberg/Cronberg bor i Citadellet.
I marginen i Holmens kirkebog står: "Dette barn blev døbt i Castel Kirken formedelst paakommende Ildebran"

Familien Cronenberg er nævnt under confitirt et communicirt privatim i Citadel 13.11.1728, 4.5.1735 og 25.1.1736

Johan Cronenberg var fadder ved Vefst Jensens søn Jørgen Johans dåb 6.4.1740 i Allinge.
Han var fadder ved Vefst Jensens søn Jørgen Johans dåb 6.3.1742 i Allinge.

Cathrine Sophie Brockdorff bar Vefst Jensens søn Povl ved dåben 30.9.1737 i Allinge.

 


Johan Cronenbergs underskrift 1740
Foto: Jesper Vang Hansen

Vicekommandanten for Bornholm Johan Cronenberg flytter fra Hammershus til Rønne i 1743. Han var således den sidste vicekommandant på Hammershus.

Johan Cronenberg døde 12.6.1750 og blev begravet 18.6.1750 i Rønne.

Præsten i Åkirkeby skriver om årets begivenheder ved årets afslutning. Det gør han også i 1750, hvor vi kan læse følgende:
d: 12 Junii døde hr: Oberste og Vice-Commendant her paa Landet, Johan Cronenberg, og det af nogen Spisning, som hand Self Løverdagen tilforn d: 6 hafde forlanget til Middag hvorudi, som ellers ingen forud vidste noget af, var uformodentlig komment noget giftigt, dog spiste hand Self ikkun lidet deraf, saa som efter hands eget Sigende, dette smagede ham ikke, hvorfor Folkene i Huuset fik det meeste, nemlig to Tieneste-Piger og hands Tienere, af hvilke de første dog kom sig igien men Tiereren som fik dend største Part og spised med sær appetit, saasom hand kom træt og mødig fra Marken, døde d. 7 Jun: om Natten af megen Pine. Obersten lod stæde denne sin Tienere til Jorden, og døde Self 3 Dage derefter.
Vice-Commendant blev igien hr: Oberst Lieutenant Ancher Antoni Schor, som forhen var og fremdeles tillige med forblev commanderende Major ved Infanteriet her paa Landet.

Historien bekræftes af følgende uddrag fra Rønne kirkebog:
”Samme dato(10.6.1750 ) Sep:(begravet) en ung Dreng Hans Andersen tienendes hos Oberst Cronberg.”

Cathrine Sophie Brockdorff er begravet en uge efter sin datter 17.3.1756 i Rønne, 74 år gammel.
Skifte. Rønne Byfoged. 11.3.1756, 4 sider.

Kilder:
Seddelregistratur 59: Excerpter af militære skiftesager fra Generalauditørens arkiv 1743-1856
Kjøbenhavns Diplomatarium. Bind VIII. Side 514
Bidrag til Den store nordiske Krigs Historie, andet bind, Felttoget i Skaane 1709-1710, København 1903. Side 396, 398, 411, 415, 416, 421, 428, 432, 434, 440, 445, 446, 448, 522.

Videre arbejde:
Cathrine Sophie Brockdorff kunne være datter af Schack Brockdorff 1652-1730.
Se Dansk biografisk Leksikon side 103.
Se også Geni
Kunne forældrene ved dåben i 1728 være familie?