Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie C - København > 2. generation

 Forside

 Familie C   København

 1. generation
 2. generation
     C1 Johan Cronenberg
     C2 Dorthea Magdalene
          Cronenberg

     C4 Schack Johan Christoph           Cronenberg
 3. generation
 4. generation
 

2. generation

 

C1    Johan Jacob Cronenberg
Født ca. 1712 i Holsten, søn af Johan Cronenberg (C) og Cathrine Sophie Brockdorff.

21.1.1737 Kornet ref. i Holsteins (Friis) geworbene Rytter Regiment
1.9.1741 - 26.4.1745 Premierløjtnant i Drabantgarden
1745-1750 konduktør på Sankt Croix
1750-1754 løjtnant på Sankt Thomas
1756 major løjtnant på Sankt Croix
1760 kaptajn på Sankt Thomas
1766-1769 kaptajn ved eget kompagni på Sankt Thomas
1769-1783 major ved eget kompagni på Sankt Thomas
Kilder:
Hirsch som kalder ham Johan Jacob.
Drabantgarden som kalder ham Johan Jacob.

Cornet Johan Cronberg var fadder ved Vefst Jensens søn Jørgen Johans dåb 30.9.1737 i Allinge.
Cornet Cronberg var fadder ved Vefst Jensens søn Jørgen Johans dåb 6.4.1740 i Allinge.
Løjtnant Cronenberg er fadder i Rønne 21.7.1743 og 11.8.1743 (søsteren vies 3.8.1743 i Rønne).

På de dansk vestindiske øer kaldes han for det meste Johan Jacob Cronenberg.

Ifølge Daniel Hopkins: An extraordinary eighteenth-century map of the Danish sugar-plantation island St. Croix.* rejste Johan Cronenberg til Sankt Croix i 1745.

Her har han opmålt og tegnet et fremragende kort over Sankt Croix. Kortet kan ses i detaljer på Cronenberg & Jægersberg Map,1750. Hvis man vælger kortet i størrelsen 100% og klikker på kortet, kan man læse navnene på alle plantageejerne. Plantageejernes navne er afskrevet og kan ses på følgende web adresse.
Herunder ses kortet i lille størrelse.


Cronenberg og Jægersbergs kort fra 1750

 

Her følger et lille uddrag fra Daniel Hopkins: Kortlægningen af St. Croix, Dansk Vestindien i 1700-tallet
"Langt om længe, i 1750 blev der tegnet et færdigt kort over hele Sankt Croix, som kunne sendes til København. Dette kort er et ekstraordinært stykke arbejde, især i sammenligning med hvad der førhen var lavet. Det er et helt nyt kort, som bygger på en aktuel opmåling og en gennemgang af matriklen for St. Croix, det er altså helt uafhængigt af det gamle franske kort. Kortet er signeret Johan Cronenberg og Johan Jægersberg, hvor førstnævnte er øens landmåler og sidstnævnte er en lavadelig embedsmand, som hjalp til med opmålingerne et stykke tid. Kortet er tegnet i skala cirka 1:30.000, hvilket tillader afbildning af mange detaljer. Det har én åbenlys stor fejl, nemlig den meget dårligt tegnede nordvestkyst. Denne fejl kan skyldes at Cronenberg blev udvist fra St. Croix i en periode på grund af en affære med en gift kvinde, netop som kortet var ved at være færdigt. Det er så sandsynligt at Jægersberg overtog styringen af projektet, men ikke havde Cronenbergs pligttroskab og flid - så han opgav at kortlægge de uvejsomme højdedrag på nordsiden af øen, og i stedet indtegnede en meget grov tilnærmelse af kystlinien inden han sørgede for at afskibe kortet hjem til København. Jægersberg håbede at kunne overtage Cronenbergs job, men døde kort tid efter. Denne upræcise kystline kan tyde på, at kortlægningen af St. Croix foregik indefra og udefter, det vil sige at den byggede på de rammer som plantagernes afgrænsning gav, og omkring 1750 var der endnu ingen plantager i bakkerne på nordsiden, der var ingen adgangsveje, ingen traverser tværs over øen og ingen standardblokke at arbejde med. Så nordsiden kunne endnu ikke kortlægges.

Bortset fra manglerne på nordsiden er Cronenbergs kort ret så præcist og forbløffende informativt. Topografien, d.v.s. terrænets form er efter tidens skik markeret med skravering og er særdeles godt tegnet. Veje og vandløb ser også ud til at være akkurat afbildet, og der er navne på mange punkter langs kysten som man ellers ikke har samtidig dokumentation for. Men kortet har størst betydning i kraft af sin afbildning af bebyggelsen og arealanvendelsen på øen. Det lader til at vise alle større bygninger og anlæg i landdistrikterne, inklusive slavehytter. Kortet viser den faktisk afgrænsning af de enkelte marker med sukkerrør og bomuld, såvel som arealer til græsning og køkkenhaver (proviantgrunde). Også her ser det ud til, at kortmagerne har holdt sig fra generalisering og stilisering; variationen i bosætningsmønsteret er meget overbevisende. Alt i alt udstråler kortet troværdighed."

 


Fort Christian i Charlotte Amalie på Sankt Thomas
Foto: Martin Lie
Kilde: Wikipedia

 

I Hugo Ryberg: ”A list of the names of inhabitants of the danish westindian islands (The Virgin Islands) from 1650 – ca. 1825” side 118 optræder han. Denne scannede version er ikke umiddelbart brugbar, men har været en god hjælp til kirkebogsopslag.

Han fik uden for ægteskab et barn som han dog anerkendte straks. Han blev senere gift med moren.

Gift 27.11.1760 Sankt Thomas med Elisabeth Vessup (C1X), døbt 11.4.1729 Sankt Jan, datter af plantageejer på Sankt Thomas Willem Vessup og Maria Dons.
Børn:
C1.1 Hans Dethlev Cronenberg, døbt 18.2.1754 i den evangeliske kirke på Sankt Thomas.

Zahlruller, Für das Quartal vom 1s January biss 31ten Marty 1767. St Thomas.
Major als Capitain Jean Francois de Savy mit Tode abgegangen den 9ten July 1766 in dessen Stelle den 23sten Septbr: der mit Warte Geldern gestandene Capitain Johann von Cronenberg.

Zahlruller, Saint Thomas dend 31t Marty 1769 .
Cronenberg er sidste gang benævnt Capitain 9.2.1769 og første gang Major 24.3.1769.

Zahlruller, Munsterroulle af Major Johann von Cronenbergs allernaadigste anbetroede Compagnie, Christiansforth dend 7de May 1770.
Navn: Major som Capitaine Johann von Cronenberg
Fæderne Land: Holstein
Alder: 58
Om han er gift: Ja
Haver tjent: 42
Han har i compagniet blandt andre:
Fahndrich Reformé Johann Vessuup som sergeant (Hans svoger)
Sergeant Hans Dittloff Cronenberg (Hans søn)
Corporal Reformé Jørgen Diederich Funch (Hans nevø)


Johan Cronenbergs underskrift på Münsterrolle 1770

 

Der er testamente efter Elisabeth Vessups bror, fændrik på Sankt Thomas, Johan Vessup, som døde 12.11.1777. Se Danske Kancelli, 3. Departement Navnekartotek til Danske Kancellis Testamenter. Heraf fremgår hans søskende:
William Vessup
Elisabeth Vessup gift med major von Cronenberg
En søster gift med toldforvalter Wulfsberg.
Desuden hans børn og hans moder.

Søofficeren Peter Schiønning har i sin dagbog fra Sankt Thomas følgende bemærkning:
”Den 3. september 1780. Søndag. I klub hos major Kronberg paa Fortet; man spillede kort, drak engelsk øl med maderavin i, spiste smørrebrød etc. i disse klubber, man for vores skyld havde indrettet.”

Johan Jacob Cronenberg døde 1.5.1783 som major og kompagnichef på Sankt Thomas.
Der er ingen døde indført i kirkebogen for evangelisk kirke på Sankt Thomas 1780-1788.

Elisabeth Vessup lever stadig 23.1.1791.

Kilder:
Zahlruller Vestindien
Her er pt. (18.11.2021) 67 hits på Cronenberg fra Sankt Thomas 1766-1770. De er ret ens og derfor ikke læst alle.
Wikipedia: Drabantgarden
Matrikel for St. Thomas og St. Jan 1760, 31.12.1760, 1761, 1761, 1762, 31.12.1762, 1763
Hovedbøger: St. Thomas og St. Jan 1.1.1760,

Videre arbejde:
Der findes Zahl Rollen 1762-1769 som jeg ikke har set på.
Der er sikkert mere om Cronenberg på Vestindien

 

---------- Noget om Elisabeth Vessup ----------

Hendes forældre Captain Willem Fessup og Maria Dons blev gift på Sankt Thomas 20.2.1728.
Børn:
Jan Vessup, født 10.11.1730 på forældrenes plantage Dons Borgh, døbt 22.11.1730 på Sankt Thomas.
Det er underligt at præsten skriver: afgangen Wm Vessup. Det må være en fejl.

Et skifte efter Willem Vessups forrige kone Anna Maria Delicat fra 20.1.1728 er omtalt i Willem Vessups skifte opslag 7 i indholdsfortegnelsen.

Der er skifte efter Elisabeths far Willem Vessup. Skiftet er kommet i stand fordi han har myrdet en anden mand.

Den 17.4.1732 aflagde Willem visit hos Carl Hendrick Kuhlmann på en nærliggende plantage. De kom uoverens og endte med at gå udendørs for at duellere på kårder. Kuhlmann døde og Vessup flygtede.

4.8.1732 om eftrmiddagen blev retten sat i Christiansfort hvor der førtes vidner og blev afsagt dom. Han dømmes til at miste livet ved Bødelens haand og hans hovedlod at være forbrudt.

Skiftet er på næsten 1500 sider og jeg har ikke læst det hele. Jeg er ikke stødt på nogen beskrivelse af, hvad der blev af hans kone og børn. Ifølge nedenstående link blev Vessup aldrig fanget.

30.9.1744 blev Maria Vessup og Hans Keesberg gift på Sankt Jan. Kan hun være Maria Dons, eller er det en datter af Willem?

Link: Jonas Møller Pedersen: Kårdeduel og mord i Dansk Vestindien

 

 

C2    Dorthea Magdalene Cronenberg
Født 1717 sandsynligvis i København, datter af Johan Cronenberg (C) og Cathrine Sophie Brockdorff.

Dorthea Magdalene Cronenberg bar Vefst Jensens søn Jørgen Johan ved hans dåb 6.4.1740.
Hun bar Vefst Jensens søn Jørgen Johan ved hans dåb 6.3.1742.

Viet 3.8.1743 i Rønne til kaptajn Diderich Funch, døbt 2.11.1713 på Christiansø, søn af sognepræst Clemens Diderichsen Funch og Elsebeth Marie Mortensdatter Kofoed.
Børn:
C2.1 Johanne Sophie Funch, døbt 10.9.1744 i Rønne
C2.2 Clemens Diderich Funch, døbt 28.11.1745 i Rønne
C2.3 Johan Christian Funch, døbt 16.12.1746 i Rønne
C2.4 Morten Sigismundus Funch, døbt 17.12.1747 i Rønne, konfirmeret 18.4.1762 i Rønne.
C2.5 Elsebeth Marie Funch, død 27.3.1749 i Rønne, dagen inden dåben skulle have fundet sted.
C2.6 Jørgen Funch, døbt 20.3.1750 i Rønne
C2.7 Diderich Funch, døbt 6.8.1751 i Rønne

Diderich Funch var:
1743-1751 Kaptajn ved de nationale dragoner på Bornholm
        -1768 Major ved 2. nationale dragon kompagni på Bornholm

Dorthea Magdalene Cronenberg blev begravet en uge før sin mor 10.3.1756 i Rønne, 39 år gammel.

Major Diderich Funch er begravet 3.3.1768 i Rønne.
Der er skifte efter ham. Han har 6 umyndige børn. Måske er skiftet efter hans kone. Jeg har ikke læst det.


 

C4    Schack Johan Christoph Cronenberg
Døbt 20.5.1721 i Citadel, København, søn af Johan Cronenberg (C) og Cathrine Sophie Brockdorff.

Han må være død før 1750 da han ikke er nævnt ved sin fars skifte. Se Seddelregistratur 59: Excerpter af militære skiftesager fra Generalauditørens arkiv 1743-1856