Cronberg familier i Danmark

  Forside > Spredte personer i 1600-tallet

Forside

Spredte personer i 1600-tallet
   1600.01 Peiter Cronberg
   1600.02 Simon Cronberg
   1600.03 Hans Cronberg
   1600.04 Johann Cronberg
   1600.05 Henrich Cronenberg
   1600.08 Johan Cronberg
   1600.09 Willem Cronberg
   1600.10 Peder Cronberg
   1600.12 Johan Cronberg
   1600.13 Andreas Cronberg
   1600.14 Wilhelm v. Cronenburg
   1600.15 Paul Kronenberg
   1600.16 Michel Kronsberg
   1600.17 von Cronenburg

Spredte personer i 1700-tallet

Spredte personer i 1800-tallet

Spredte personer i 1600-tallet

1600.09          Willem Cronberg

Af Københavns Diplomatarium fremgår at borgerskabet indvilger i mageskiftet om Søerne 14.4.1619. En af underskriverne er Willem Kroneberg.

Willem er indtil videre den ældste Cronberg fundet i Danmark.


 

1600.10          Peder Cronberg

I Københavns Diplomatarium kan man læse om ”Taxering af Boder og Skur samt udenbys Jordskyld” 19.12.1633.

Af listen fremgår Peder Croneberg, som har en bod ved Gammel Torv.


 

1600.01          Peiter Cronberg
Begravet 7.7.1644 i Nakskov på Lolland, benævnt dansk skolemester.


 

1600.02           Simon Cronberg

Skomager i København …1641 – 1669…

Det fremgår af "Historiske Meddelelser om København" 3.rk. 1.bd. Kbh. 1934. Victor Krohn: "Esplanaden. III. Brokkensbod og dens Nabohuse", at Simon i 1641 ejede en grund på Christianshavn. Han havde leveret sko til den udvalgte prins Christian, der døde i 1647, og fik i 1652 som betaling "et lidet hus uden Østerport ved Toldboden, som han på egen bekostning skal nedbryde og bortflytte."

I Københavns Diplomatarium står:
19 April 1641
Simon Cronberg fick en platz liggendis paa hiørnett vdi S. Sophiæ gade och till Printzens gade, vdi breden till S. Sophiæ gade 15 1/2 allen och vd till Printzens gade 24 allen, liggendis vdi Dronninge gade nest op till Rasmus Clausen och nestop till Claus Bachs platz vdi Prindtzens gade.
Sæl. Registre XXI. 25-26.

Af "Danmarks Kirker. Bd. 1. København, St. Petri. S. 382. fremgår det, at skomager Simon Croneberg d. 25. juni 1654 fik skøde på en to kisters bred jordfæstegrav i det lange kapel. Der omtales ingen begravelser.

Simon Croneberg og Søren Christensen fører sag mod borgmestre og råd. Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi disse 4.10.1654 havde frifundet Johan Plattenslagers enke for et krav om, at hun betalte sagsøgerne mere end de 200 rigsdaler, hendes mand havde betalt dem på arven efter deres moster. Der falder dom 13.6.1655. Sagsøgte frikendes. Det er stadfæstelse af en dom ved Københavns Rådstue.

I E. Marquard: ”Kjøbenhavns borgere 1659” kan læses at skomager Simon Cronberg bor i Købmagergade.

I grundtaksten 1661 står han som ejer af "et lidet Hus på Marken ved Toldboden". Dette står under ” St. Anne Qvarteer. De ny opbygte woninger.”, så han må have revet det gamle hus ned og bygget et nyt.

Oldermand for skomagernes lav i 1661.

Udnævnes til stadskaptajn i Købmager Kvarter 21.1.1664. Se Danske Kancelli Navnekartotek over embedsudnævnelser i Danske Kancelli

I 1668 grundtaksten står han som ejer af 2 våninger i Vingårdsstræde, 4 gamle i Smedensgang, en på Købmagergade og et hus i Vognmagergade.

I 1669 har han solgt sit hus ved toldboden, og i 1689 grundtaksten er han afgået ved døden, idet hans enke bor i en af våningerne i Vingårdsstræde.

Hvor intet andet er nævnt stammer oplysningerne fra Københavns Diplomatarium.

Flere af oplysningerne er fundet af Ane Knudsen.


 

1600.03          Hans Cronberg
Bor i 1659 i Strandstræde, København


 

1600.08          Johan Cronberg
Bor i 1659 i Strandstræde, København


 

1600.12          Johan Cronberg

Gift 14.12.1673 i Helsingør Sankt Mariæ med Anna Nielsdatter. Ved vielsen er han soldat i Major Erhorns Compagni. Major Erhorn er hans forlover.
Børn:
1600.12.1 Mette Cronberg, døbt 16.8.1674 i Helsingør Sankt Mariæ. Major Erhorns kone er fadder.

Denne vielse er den ældste kirkebogsindførsel med navnet Cronberg som jeg har fundet.

Kan han være den samme som 1600.04?


 

1600.04          Johann Cronberg
Vor Frue kirkebog, 27 Februari 1680
Johann Cronberg Mønsterskrifver paa artelleriet? med sin H Johanne Nielsdatter i
S. Pedersstræde E(gte) D(atter) K(aldet) Ingeborg F(addere): Major Hæss Captain Bager? Captain ???? Anne Ægidii Lieutenants bar barnit Martha Ryslings paa Christianshaffn holder det ofver
daaben E:P. Karen Nielsdatter til ???: Simons Pauli holder Chr(istening) Huen.

Gift med Johanne Nielsdatter
Børn:
1600.04.1 Ingeborg Cronberg, døbt 27.2.1680 i Vor Frue, København

Johann Cronberg kunne være oberst Johan Cronenbergs (C) far.


 

1600.05          Henrich Cronenberg

I C. Nyrop: Strandmøllen, København 1878, side 62-63 kan læses følgende:
1688, 17 Juli. Kgl. Befaling til Sten Bille og Klavs Rask om som Kommissarier at dømme i sagen mellem Hans Heuser og Henrik Kronenberg paa Stubmøllen.

At efftersom Hans Heuser for Os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledis sig nogen tvistighed skal begive imellem hannem oc Henrich Cronenberg leesmed, angaaende een imellem dennem oprettede Contract om een Hammmer-Mølle, Stuppe-Mølle kaldet

imellem Henrich Cronenberg paa Stubbe-Mølle paa den eene og Hans Heuszer paa Strand Møllen paa den anden side

Sagen kører mindst til 15.4.1690.

Der er tale om Strandmøllen ved Mølleåens udløb i Søllerød sogn og Stubbe Møllen der lå et lille stykke op ad Mølleåen, ligeledes i Søllerød sogn. Stubbe Møllen kom senere til at hedde Stampen. Stampen forsvandt i 1900 tallet og Nationalmuseet flyttede i 1970’erne Restrup Uldspinderi hertil.

Desværre er der ingen kirkebogen for Søllerød før 1756.

Men jeg har ledt i Kongens Lyngby kirkebog og været heldig at finde familien der efter 1690. Så tilsyneladende er familien flyttet til Brede inden afslutningen af ovennævnte sag.

Han benævnes M. Henrich Cronberg alle steder i kirkebogen fra Kongens Lyngby. Om M. betyder Monsieur, Møller, Mester eller et fornavn som for eksempel Martin vides ikke. Han benævnes også M. Cronberg lesmed. Præsten i Kongens Lyngby skriver konsekvent slægtsnavnet Cronberg mens Nyrop skriver Kronenberg/Cronenberg. Jeg tror at sidstnævnte bygger på nogle dokumenter Henrich Cronenberg har skrevet under på. Derfor vælger jeg navnet Cronenberg.

I 1692 dør Anne Cronbergs i Brede. Hun kan næsten kun være hans hustru.
Børn:
1600.5.1 Evert, død i Brede, begravet 23.2.1690 i Kongens Lyngby
1600.5.2 Søn, død i Brede, begravet 17.4.1690 i Kongens Lyngby
1600.5.3 Hans Peter, født i Brede, døbt 9.6.1690 i Kongens Lyngby
1600.5.? Søn, begravet 8.3.1691 i Kongens Lyngby
(Det kan være Hans Peter men det står der ikke noget om)
1600.5.4 Johan Henrich, født i Brede, døbt 26.6.1692 i Kongens Lyngby, begravet 10.9.1693 i Kongens Lyngby

M. Henrich Cronberg, død i Brede, begravet 17.1.1692 i Kongens Lyngby

Anne Cronbergs, døde i Brede, begravet 4.9.1692 i Kongens Lyngby

Sønnen Johan Henrich der fødes efter sin fars død mister kun tre måneder gammel sin mor. Hvem der så tager sig af ham vides ikke. Han dør et år gammel i 1693.

Det er nærliggende at forestille sig at lesmeden M. Henrich Cronenberg (1600.05) og Henrich Cronenberg (G) er den samme person.


 

1600.13           Andreas Cronberg

I Jyske Tingbøger . Udgivet 2005 af Bjarne og Kirstin Nørgaard Pedersen kan læses følgende:

Randers byfoged Tingbøger
12/1 1573 - 16/5 1698

kornet Andreas Cronberg stævnede skipper Matias Harbo af Århus for vidner angående, hvis passerede ved Århus minde imellem dem næst forleden vinter, og efterskrevne vidnede, at de leverede kornettens 24 heste på Mindet i Århus, hvor de blev indskibet i Matias Harbos smakke, hvor der ikke var så megen plads, at en karl kunne gå ved hestene i smakken, men måtte krybe over dem.

Andreas Cronberg kunne være Andreas Cronberg (1700.15) og/eller Andreas M. Cronborg (1700.04)


 

1600.14  Wilhelm v. Cronenburg

Han optræder i nedenstående kilde i 1667.

Videre arbejde:
Rockstrohs kartotek over navne i Københavns garnisons journaler (1663 - 1671).

Kan han være den samme som von Cronenburg (1600.17)?


 

1600.15  Paul Kronenberg

Tj v Peter Sparre i Ystad i 1671.

Videre arbejde:
Rockstrohs kartotek over navne i Københavns garnisons journaler (1663 - 1671).
Rockstrohs kartotek over erhverv i Københavns garnisons journaler.


 

1600.16  Michel Kronsberg

Han optræder i nedenstående kilde i 1668.

Videre arbejde:
Rockstrohs kartotek over navne i Københavns garnisons journaler (1663 - 1671).


 

1600.17  von Cronenburg

Begravet 14.4.1692 i Helsingør Sankt Mariæ Liutnant Wachtmeister von Cronenburg auf St. Johannis K: H:

Kan han være den samme som Wilhelm v. Cronenburg (1600.14)?


 

1600.18  Første fri