Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie A - Tryggevælde Mølle > 6.generation

Forside

Familie A, Tryggevælde Mølle

 1. generation
 2. generation
 3. generation
 4. generation
 5. generation
 6. generation
     A3.2.4.1.1 Jørgen
           Henrichsen Cronberg

     A3.2.4.1.2 Marie Elisabeth
           Cronberg

     A3.2.4.1.3 Frederikke
           Cronberg

     A3.2.4.1.4 Rasmine Cronberg
     A3.2.4.3.1 Frederich Martin
           Cronberg

     A3.2.4.3.2 Axeline Marie
           Margrethe Cronberg

     A3.2.4.5.S1 Anna Salome Elisabeth
           Winther

     A3.2.4.5.S2 Johan Christian Lautrup
           Winther

     A3.2.4.5.1 Caroline Kristine
           Winther

     A3.2.4.6.1 Frederik Ludvig
           Cronberg

     A3.2.4.6.2 Marie Elisabeth
           Cronberg

     A3.2.4.6.3 Hans Henrik
           Cronberg

     A3.2.4.6.4 Ane Marie
           Cronberg

 7. generation
 8. generation
 9. generation

6. generation

A3.2.4.1.1  Jørgen Henrichsen Cronberg
Født 18.11.1807 i Gelsted, søn af Johan Henrich Cronberg (A3.2.4.1) og Anne Marie Cathrine Jørgensdatter.

Jørgen dimmiterede fra Kolding Skole og bestod Examen Artium på Københavns Universitet i 1829 med karakteren haud illaud. Se Akademiske Tidender.

Konfirmeret 14.4.1822 i Vejlby.

I 1834 opholder sig han på præstegården i Vesterlunde hos sognepræst Arve Christian Linde Heiberg (sognepræst i Lunde 1832 - 1840). Her betegnes han som studiosus theologiæ.

I Kjøbenhavns Universitets Aarbog 1838 side 192 er han opført som studerende ved Theologisk fakultet per 31te December 1838 og immatrikuleret 1829.

Han forbliver ugift hele livet og bor hos forældrene så længe de lever. Først i Røjle Tårup Skole og senere på gården Virkelyst, begge steder i Vejlby Sogn.

I 1870, efter forældrenes død, bor han sammen med to af sine søstre Marie Elisabeth og Frederikke Cronberg på gården. De har en avlsbestyrer og en tjenestepige.

De sælger gården sandsynligvis i 1874 og flytter til Middelfart. Se 1800.09

72 år gammel bor han i Store Adelgade i Middelfart sammen med søstrene. Han betegnes som student!

Han dør 16.1.1890 i Middelfart og bliver begravet 20.1.1890 på Vejlby Kirkegård. Ved begravelsen anføres han at være cand. phil.

 

 

A3.2.4.1.2 Marie Elisabeth Cronberg
Født 8.7.1809 i Gelsted Skole, datter af Johan Henrich Cronberg (A3.2.4.1) og Anne Marie Cathrine Jørgensdatter.

Konfirmeret 23.4.1824 i Vejlby. Hun er vaccineret af Faderen 15.6.1810.

Jeg har ikke fundet hende i 1834

1840 bor hun hos forældrene i Røjletårup Skole.

Hun får et dødfødt drengebarn uden for ægteskab 16.11.1844 i Tyrstrup. Udlagt barnefar er ”hr. Hjort paa Gaunø i Sjælland”. Denne hr Hjort er Jacob Hjort, født ca. 1801 i Frøslev på Mors, skriver hos godsforvalteren på Gavnø.
Det er ikke umiddelbart muligt at finde hendes tilknytning til Tyrstrup. Den eneste tilknytning, jeg kender, er at hendes faster Franciska Hieronyma Cronberg (A3.2.4.5) var gift med Hans Therkildsen Winther, hvis første kone var født i Tyrstrup præstegård.

1845 bor hun sammen med søsteren Frederikke Cronberg hos skrædder Nikolai Peter Toft, Kirkegården 265 i Kolding. Søstrene lever af at informere i musik.

 


Gavnø ca. 1850
Kilde: wikipedia

1850 er hun husholderske hos lensbaron, kammerherre og hofjægermester Otto Reedtz Thott på Gavnø Hovedgård, Hammer Herred, Præstø Amt.

1855 og 1860 er hun husjomfru samme sted.

Måske er hun flyttet hjem til forældrene ved Otto Reedtz Thotts død i 1862.

1870, efter forældrenes død, bor hun sammen med sin bror Jørgen og søster Frederikke Cronberg på den fædrene gård Virkelyst.
De sælger gården sandsynligvis i 1874 og flytter til Middelfart. Se 1800.09

1880 bor de i Store Adelgade i Middelfart. Her dør Jørgen i 1890.

1890 bor hun og søsteren i Søndergade i Middelfart. Søsteren Frederikke dør 1895.

Død 31.3.1893 på Middelfart Sygehus, hun boede Adelgade 55, Middelfart, begravet 5.4.1893 Vejlby Kirkegård.

 

 

A3.2.4.1.3 Frederikke Cronberg
Født 30.12.1811 i Gelsted Skole, datter af Johan Henrich Cronberg (A3.2.4.1) og Anne Marie Cathrine Jørgensdatter.

Konfirmeret 22.4.1827 i Vejlby. Vaccineret af Faderen 4.12.1813.

Frederikke er 23 år gammel i 1834 selskabs jomfru hos hos kammerherre, hofmarskal, oberst og pensionist Engelke Heinrich Bülow(1761-1845), 73 år, og hans datter Vilhelmine Dorothea Bülow på 17 år. Ud over Frederikke har de to 3 tjenestepiger og to tjenere. Han er enkemand efter Frederikke Vibeke comtesse Wedell af Wedellsborg.

De bor på Wedellsborg i Husby hos ejer af grevskabet Karl Vilhelm Adam Sigismund greve af Wedell(1806 - 1882) 28 år og ugift. For at fortælle lidt om forholdene der, beskriver folketællingen 1834 at han har følgende ud over ovennævnte boende:
1 husjomfru
1 stuepige
1 kokkepige
1 vaskepige
1 tjener
1 kusk
1 staldkarl
1 jægerdreng
1 gårdskarl
7 malkepiger
1 ladefoged
1 bødker
1 kastekarl
2 arbejdskarle
3 røgtere
8 tærskere
1 forvalter med familie og tjenestefolk
1 skovrider med familie
1 gartner med familie og tjenestepige
1 skovfoged med kone og tjenestepige

Jeg har ikke fundet hende i 1840.

1845 bor hun sammen med søsteren Marie Elisabeth Cronberg hos skrædder Nikolai Peter Toft, Kirkegården 265 i Kolding. Søstrene lever af at informere i musik.

Frederikke bor hos sine forældre på gården Virkelyst i 1850.

Jeg har ikke fundet hende i 1855.

Frederikke bor hos sine forældre på gården Virkelyst i 1860.

I 1870, efter forældrenes død, bor hun sammen med sin bror Jørgen og søster Marie Elisabeth Cronberg på gården.
De sælger gården sandsynligvis i 1874 og flytter til Middelfart. Se 1800.09
I 1880 bor de i Store Adelgade i Middelfart. Her dør Jørgen i 1890 og Marie Elisabeth i 1893. De dør alle tre i en alder af 82 eller 83 år.

Død 22.11.1895 Adelgade 40, Middelfart, begravet 29.11.1895 Vejlby Kirkegård.

 

 

A3.2.4.1.4   Rasmine Cronberg
Født 6.4.1823 på Røjle-Tårup Skole, døbt 7.4.1823 i Vejlby, datter af Johan Henrich Cronberg (A3.2.4.1) og Anne Marie Cathrine Jørgensdatter.

Konfirmeret 2.4.1837 i Vejlby.

Rasmine er i 1845 ansat som lærerinde på Kiørupgård Hovedgård i Krogsbølle hos forpagter Vilhelm Ludvig Kiølsing.

Gift 7.11.1851 i Vejlby med Carl Friderich Wilhelm Heinrich Baland, født 23.8.1822 Kultorvet 88 i København, døbt 20.10.1822 i Frederiks Tyske Kirke, søn af oberstløjtnant Albert Carl Friederich Benedictus Baland (1789-1865) og Caroline Christine Helena van Helsdingen (1794-1848).
Børn:
A3.2.4.1.4.1 Carl Valdemar Hendrik Helsdingen Baland, døbt 29.5.1856 i Garnison, København.
A3.2.4.1.4.2 Helene Marie Conradine Amalie Baland, døbt 13.11.1859 i Citadelskirken, København, begravet 3.4.1872 i Garnison.
A3.2.4.1.4.3 Caroline Frederikke Vilhelmine Elisabeth Baland, døbt 2.10.1861 i Citadelskirken, København, begravet 3.4.1862 Citadelskirken.

1860 De bor Citadellet Frederikshavn(i dag: Kastellet, Østerbro, København)

 


kilde: Museet på Sønderborg Slot - 1864 portrætsamling

P. N. Niuwenhuis skriver i Bricka om Balands karriere før vielsen:
(…)Efter at have gennemgået Landkadetakademiet blev han officer med anciennitet fra 1840 og ansattes ved Kronens Regiment, senere 5. Linjebataljon, hvormed han i 1848 rykkede ud i felten og deltog i Kampen ved Bov, Slaget ved Slesvig og Fægtningerne i Sundeved. Forfremmet til premierløjtnant samme år blev han ansat ved 1. Forstærkningsbataljon og deltog med denne Afdeling til Dels som Kompagnichef i Kampene ved Kolding og Gudsø og Slaget ved Fredericia, hvorefter han erholdt Ridderkorset. Han blev dernæst om efteråret ansat som Skoleofficer ved Landkadetakademiet, hvorfra han i august 1850 afgik til 3. Forstærkningsbataljon, i det han kort efter forfremmedes til kaptajn.(…)

I krigen 1864 var Baland kaptajn ved 20. regiment. Ifølge dagsbefaling 14. april 1864 blev han midlertidig chef for 22. regiments 1. bataljon.

Carl Friderich Vilhelm Heinrich Baland døde 18.4.1864 ved Dybbøl, begravet 24.4.1864 i Citadelskirken, København.
Skifte: Register til Københavns Skiftekommission.

Historiecenter Dybbøl Banke skriver:
(…)Den 18. april om morgenen lå Baland og premierløjtnant Behrens sammen med andre officerer bag en jordvold, der skulle tjene som dækning for den stærke beskydning fra de preussiske batterier på Gammelmark. En granat slog ned på stedet, Baland og Behrens dræbtes. Begges lig blev begravet på Garnisions kirkegård i København den 27. april 1864.(…)

Der er sat en mindesten for Baland og Behrens på stedet hvor de faldt.

I C. F. Bricka kan læses:
(…)Kort før Stormen begyndte. 9. Maj 1864 fik hans Enke »tillagt Rang med Majors Enker«, og 12. Maj fik hun »som Majorinde sin Pension forhøjet«.(…)

I L. Vestens bog Slægten Winter fra Tislund i Sønderjylland, side 128 står:
"En Datter af Henrik Cronberg, Rasmine, blev gift med den kække og dygtige Kaptejn Baland, der som ung Premierløjtnant udmærkede sig i Treaarskrigen og fik Ridderkorset efter Slaget ved Frederits; han faldt den 18. April 1864 ved Dybbøl som Chef for 1. Bataillon, endnu ikke fyldt 42 Aar."

1870 bor Rasmine med datteren Helene Marie Kronprinsessegade 50. Hun har en tjenestepige og tre logerende studenter.

Sønnen Carl dimitterede fra Herlufsholm i 1874.

I 1880 bor Rasmine som enke i Havnegade 3 B, 4. sal til højre i København. Hun kalder sig Erasmine. Sønnen Carl er cand. polit. og bor hos sin mor. Datteren Helene er død.

1890-1894 bor hun Nansensgade 48 A, 3., i 1890-1892 bor sønnen der også.

Rasmine Cronberg døde 27.2.1894 i Nansensgade, begravet 6.3.1894 i Sankt Johannes.
Skifte: Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister: Hovedregister 1894. Her står: Pr. 52 - 592

Links:
Politiets registerblade 1890-1892
Baland i Wikipedia
Kongelig Dansk Hof= og Statskalender for Aaret 1886 spalte 188
Kaptajn Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne officerer - med 106 portrætter
Dansk Biografisk Leksikon. Bind 2. Side 39

 

 

A3.2.4.3.1   Frederich Martin Cronberg
Født 31.3.1837 i Assens, søn af Jørgen Johan Cronberg (A3.2.4.3) og Caroline Kirstine Marie Høyer.

Konfirmeret 10.10.1852 i Assens.

Udlært hos købmand Fønss i Assens.
Handelsbetjent hos købmand Fønss i Ladegårdsgade i Assens 1860
Købmand i Uglebjerg i Vedtofte 1862-1864
Købmand i Ørsted 1864 - 1877
Købmand i Orte 1879
Restauratør i Odense 1879 - 1899

 


Uglebjerg Kro i Vedtofte sogn.
Postkort i Lis Cronbergs eje.

Uglebjerg Kro er bygget ca. 1862 af engmester Jens Christensen, på matr. nr. 10-b. Han kaldte stedet for Carolinelyst efter sin hustru Caroline Bast. Han lejede huset ud til Frederich Martin Cronberg, der fik næringsbrev 1.4.1864 til købmandshandel på Uglebjerg Bakke. Det havde han indtil den 1.11.1864, hvorefter han flyttede til Ørsted og blev købmand der. Jens Christensen var derefter både kromand og høker indtil 24.10.1866. Først herefter kaldtes stedet Uglebjerg Kro.
Adressen er Turupvej 122, Uglebjerg, 5620 Glamsbjerg.
Kilde: Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv på arkiv.dk hvor der også er et fint billede af kroen.

 


Frederich Martin Cronberg
Foto i Anne-Marie Mejers eje

Gift 1. gang 31.3.1863 i Vedtofte med Dorthea Kirstine Nielsen (A3.2.4.3.1X), født 9.6.1837 i Assens, datter af kartefabrikant Niels Nielsen og Anna Kirstine Larsdatter.
Børn:
A3.2.4.3.1.1 Nielsine Kirstine Cronberg, født 4.3.1860 i Assens
A3.2.4.3.1.2 Jørgen Johan Cronberg, født 7.7.1863 i Uglebjerg, Vedtofte sogn
A3.2.4.3.1.3 Caroline Christine Marie Cronberg, født 11.10.1865 i Ørsted

 


Jørgen, Caroline og Nielsine Cronberg
Måske ved deres mors begravelse?
Foto i Anne-Marie Mejers eje

Dorthea Kirstine Nielsen døde 23.1.1867 i Ørsted

 


Nicoline Nielsen
Foto i Anne-Marie Mejers eje

Gift 2. gang 20.1.1868 i Ørsted med Nicoline Nielsen (A3.2.4.3.1Y), født 18.10.1843 i Assens, søster til første hustru Dorthea Kirstine Nielsen.
Børn:
A3.2.4.3.1.4 Dorthea Kirstine Cronberg, født 20.2.1869 i Ørsted
A3.2.4.3.1.5 Frederikke Marie Elisabeth Cronberg, født 26.1.1876 i Ørsted

Familien flytter til Odense i 1879.
29.10.1879 får han borgerskab som restauratør.
27.6.1883 afsiger han sig brændevinsretten.

Adresser i Odense:
1879-1880 Brogade 21
1882 Nørregade 88, 90
1883 Nørrebro 46
1885-1887 Nørrebro 44
1890-1899 Ramsherred 32

 


Ramsherred 32 i 1915
Odense Bys Museer

Frederich Martin Cronberg døde 7.3.1899, Ramsherred 32 i Odense, begravet 14.3.1899 i Odense Sankt Hans.
Der er skifte efter ham 7.3.1899 i Odense Byfoged 1898-1900 side 242.
Hans yngste datter har underskrevet skiftet.

Nicoline boede sammen med datteren Frederikke Marie Elisabeth 1901 – 1906.

1901 boede de Adamsgade 7 med barnebarnet Harriet Baggesen. De var begge maskinstrikkersker og arbejdede hos Jensen. Sortebrødre Torv 22.

Nicoline Nielsen døde 9.1.1906 hos datteren, Dannebrogsgade 1 i Odense, begravet 14.1.1906 i Odense Sankt Hans.

 

A3.2.4.3.2   Axeline Marie Margrethe Cronberg
født 1.4.1844 i Assens, datter af Jørgen Johan Cronberg (A3.2.4.3) og Caroline Kirstine Marie Høyer.

Konfirmeret 2.10.1859 i Assens.

I 1860 bor hun hos forældrene i Korsgade 260, 1. sal i Assens.
24.4.1868 flytter hun til Åbenrå som tyende.

I 1870 bor hun hos sin morbror Lauritz Frederich Ferdinand Høyer i Bjerndrup i Stepping sogn. Der føder hun 19.4.1870 en datter, som dør kun 16 dage gammel 4.5.1870. Datteren begraves 7.5.1870 i Stepping. Udlagt barnefader er sømand Carl Fredrich Nielsen fra Korsør.
Tak til Peder Højer som har fundet datterens begravelse.

I 1901 bor hun i Norup By hos Johannes Therkild Hjeronymus Christensen. Hun er kommet dertil fra Sønderjylland i 1897.

Johannes Christensen er søn af hendes kusine Caroline Kristine Winther (A3.2.4.5.1). Han er blind og lever af at fremstille legetøj af træ.

Axeline dør på sygehuset i Odense 6.1.1906. Begravelsen foregår 11.1.1906 i Odense Sankt Knud, men hun bliver begravet på Norup Kirkegård.

 

A3.2.4.5.S1   Anna Salome Elisabeth Winther
Født 20.5.1814 i Hindevad skole, datter af skoleholder Hans Terkildsen Winther og Caroline Christine Lautrup. Hendes mor døde 25.4.1823 og hun fik 31.10.1823 Franciska Hieronyma Cronberg (A3.2.4.5) som stedmor.

Anna Salome Elisabeth Winther blev gift 7.9.1844 i Brænderup med bager i Brænderup Søren Hansen Langkilde Thomsen, født 9.6.1815, søn af købmand Johannes Thomsen. Se også Hårslev
Børn:
• Cecilie Christiane Thomsen, født 16.4.1846, døbt 10.6.1846 i Bogense.
• Caroline Christine Thomsen, født 30.1.1848, døbt 6.5.1848 i Bogense.
Blandt fadderne er Stud: Theol Winther fra Kjøbenhavn.
• Hans Winther Thomsen, født 28.12.1849, død 27.3.1856 i Bogense.
• Johanne Emilie Thomsen, født 22.5.1851 i Bogense.
• Marie Elisabeth Thomsen, født 14.7.1853 i Bogense.
• Johannes Thomsen, født 11.6.1855, døbt 4.8.1855 i Bogense.
• Hans Christian Winther Thomsen, født 1.12.1858, døbt 25.3.1859 i Bogense.

1845 boede de i Middelfart, hvor han var bager.

Anna Salome flytter til Bogense fra Middelfart i marts 1846.

Søren Hansen Langkilde Thomsen døde 2.7.1861 af pyæmi (farlig blodforgiftning) fremkaldt ved knusning af skinnebenet, begravet 6.7.1861 i Bogense.

Anna Salome Elisabeth Winther døde 13.12.1879 i Bogense.

Links:
L. Vesten: Slægten Winter fra Tislund i Sønderjylland, side 129-133.

 

A3.2.4.5.S2   Johan Christian Lautrup Winther
Født 18.5.1822 i Hindevad skole, søn af skoleholder Hans Terkildsen Winther og Caroline Christine Lautrup. Hans mor døde 25.4.1823 og han fik 31.10.1823 Franciska Hieronyma Cronberg (A3.2.4.5) som stedmor.

Cappelan Johan Christian Lautrup Winther blev gift 31.3.1854 i Store Tåstrup, Holbæk amt, med Cathrine Margrethe Samsøe Teilmann, født 27.7.1826, døbt 30.8.1826 i Store Tåstrup, datter af pastor Johan Christian Teilman og Mette Margrethe Teilman.
Børn:
• Thorkil Christian Winther, født 10.1.1855, døbt 2.2.1855 i Store Tåstrup.
• Alvilde Caroline Winther, født 11.1.1858, døbt 2.2.1858 i Store Tåstrup.
• Marie Elisabeth Winther, født 18.11.1859, døbt 20.2.1860 i Holbæk Sankt Nikolaj.
• Hans Winther, født 20.8.1861, døbt 6.9.1861 i Holbæk Sankt Nikolaj.
• Henrik Nicolai Winther, født 8.8.1863, døbt 13.5.1863 i Holbæk Sankt Nikolaj.
• Anna Sophie Esther Winther, født 28.6.1868, døbt 7.5.1868 i Gimlinge, Sorø.

Johan Christian Lautrup Winthers erhverv:
1844 Student fra Odense Kadedralskole.
1850 teologisk embedseksamen.
1850 kapellan i Særslev.
1854 kapellan i Store Tåstrup.
1858 kateket og førstelærer i Holbæk.
1867 sognepræst i Gimlinge.
1870 provst for Flakkebjerg herrederne.
1887 tog han sin afsked.

Han blev ridder af dannebrog 17.4.1883.

Johan Christian Lautrup Winther døde 28.10.1887 Gammel Kongevej 91, begravet 3.11.1887 i Frederiksberg Kirke.

Cathrine Margrethe Samsøe Teilmann døde 15.12.1896 på Gammeltoftsgade 12, begravet 20.12.1896 i Frederiksberg Kirke.
Begravelsesprotokol

Links:
L. Vesten: Slægten Winter fra Tislund i Sønderjylland, side 133-136.

 

A3.2.4.5.1   Caroline Kristine Winther
Født 19.9.1824 i Hindevad skole, datter af Franciska Hieronyma Cronberg (A3.2.4.5) og skoleholder Hans Terkildsen Winther.

Caroline Kristine Winther bliver gift 24.4.1846 i Vejlby med Lars Christensen, døbt 24.4.1809 i Hårslev, søn af Ane Pernille Andersdatter fra Farsbølle og udlagt barnefar Christen Kramer? fra Holsten.
Lars Christensen er skolelærer i Tørresø By i Krogsbølle Sogn. Desuden var han kirkesanger.
Børn:
A3.2.4.5.1.1 Johannes Therkild Hjeronymus Christensen, født 6.5.1853 i Krogsbølle.

Det ser ud til at hendes moster og onkel, Nicoline Georgine Friderike Cronberg (A3.2.4.2) og Christian Pedersen har holdt hendes bryllup, for hun blev viet i Vejlby og onklen Christian Pedersen og fætteren Frederik Ludvig Cronberg (A3.2.4.6.1) er forlovere.

Lars Christensen døde 28.10.1864 i Tørresø.

Efter mandens død flyttede Caroline Kristine Winther til Norup med sin søn. Sønnen Johannes var blind og ernærede sig ved at fremstille legetøj af træ.

I L. Vestens bog side 137 står:
"Johannes Thorkild Hieronymus Christensen blev 6 Aar gammel blind i en Skarlagensfeber. Aandslivlig, som han er, har han uddannet sig til at være en dygtig Musiker, og med Fingerfærdighed snitter han i Træ, hvorved han har skaffet sig et rigeligt Udkomme for den fordringsløse Tilværelse, han fører."

Caroline Kristine Winther døde 2.12.1896 i Norup.

Efter Caroline Kristine Winthers død flyttede hendes kusine Axeline Marie Margrethe Cronberg (A3.2.4.3.2) ind hos sønnen Johannes i Norup.

Links:
L. Vesten: Slægten Winter fra Tislund i Sønderjylland, side 136-137

 

A3.2.4.6.1   Frederik Ludvig Cronberg
Født 3.3.1827 i Kavslunde, søn af Hans Rudolph Cronberg (A3.2.4.6) og Anne Marie Hansdatter.

Konfirmeret 18.4.1841 i Kavslunde.

1.11.1843-1845 tjener han hos gårdmand Peder Hansen på en gård i Blanke by i Rorslev.
Peder Hansen kunne være en bror til Frederiks stedmor Abelone Hansdatter.

Fra maj 1845 til maj 1847 arbejder han som væver hos væver Christian Pedersen i Vejlby.
Christian Pedersen er gift med Nicoline Cronberg (A3.2.4.2), det vil sige Frederik Ludvigs faster.

1847-1849 er han tilbage til Kavslunde.

1.11.1849 flytter han som tjenestekarl fra Kavslunde til Dreslette.

5.1.1850 indkaldes han til krigstjeneste.

Frederik Ludvig Cronberg faldt i Slaget ved Isted 25.7.1850, 23 år gammel.

 

A3.2.4.6.2   Marie Elisabeth Cronberg
Født 10.9.1834 i Kavslunde, datter af Hans Rudolph Cronberg (A3.2.4.6) og Anne Marie Hansdatter.

Ved folketællingen i 1840 er hun i pleje hos fasteren Nicoline Cronberg (A3.2.4.2) og hendes mand væver Christian Pedersen i Vejlby. De får ingen børn selv, så måske er det derfor, at de har taget hende til sig. Det kan sandsynligvis være sket allerede da hendes mor døde i 1836. Hun bliver hos Nicoline og Christian, hvor hun dør af halssyge i en alder af 15 år.

Elisabeth Cronberg blev konfirmeret 15.4.1849 i Vejlby.

Marie Elisabeth døde 6.12.1849 i Vejlby og blev begravet 12.12.1849.

 

A3.2.4.6.3   Hans Henrik Cronberg
Født 15.6.1840 i Kavslunde, søn af Hans Rudolph Cronberg (A3.2.4.6) og Abelone Hansdatter.

Konfirmeret 22.4.1855 i Kavslunde.

Maj 1859 flytter han fra Gamborg til Føns.

Hans Henrik Cronberg var væver som sin far.

2.5.1864 flytter han som væver til Vejlby fra Kavslunde.

I Middelfart Avis 20.7.1869 kunne læses:
Fra Assens Amtsraad:
115. fra Væver Hans Henrik Kronberg af Veilby om Tilladelse til at drive Høkerhandel uanset, at Afstanden fra Middelfart ikke er 1 Mil. - Fra Amtsraadet Side haves Intet mod det Ansøgtes Bevilgelse at erindre.

Gift 24.3.1869 i Vejlby med Ane Johanne Rasmussen Født 25.12.1846 i Vejlby, datter af væver Rasmus Christian Nielsen og Abelone Jørgensdatter.
Børn:
A3.2.4.6.3.01 Christian Frederik Rudolph Cronberg født 19.12.1869 i Vejlby, døbt 6.3.1870 i Vejlby
A3.2.4.6.3.02 Rasmus Nicolai Cronberg født 29.8.1871 i Vejlby
A3.2.4.6.3.03 Dødfødt pige 6.11.1873 i Vejlby.
A3.2.4.6.3.04 Henrik Valdemar Abel Cronberg, født 4.4.1875 i Vejlby, døbt 25.4.1875 i Vejlby, død 26.4.1877 i Fredericia, begravet 1.5.1877 i Fredericia Trinitatis.
A3.2.4.6.3.05 Henrik Valdemar Abel Cronberg født 15.1.1877 i Fredericia, døbt 1.5.1877 i Fredericia Trinitatis
A3.2.4.6.3.06 Abelone Marie Kirstine Rasmine Cronberg født 13.9.1878 i Middelfart.
A3.2.4.6.3.07 Christine Frederikke Elise Cronberg, født 26.4.1880 i Vejlby, død 7.11.1883 på Middelfart Sygehus, begravet 13.11.1883 i Vejlby
A3.2.4.6.3.08 Albert Marius Gunder Cronberg, født 4.3.1882 i Vejlby
A3.2.4.6.3.09 Alfred Holger Christian Cronberg, født 28.6.1884 i Vejlby
A3.2.4.6.3.10 Christina Cronberg, født februar 1887 i Bronson Precinct, Cheyenne County, Nebraska, USA.

Familien flytter en del.
1869–1875 bor de i Vejlby
1877 i Fredericia
1878 i Middelfart
1880 – 1884 bor de igen i Vejlby
1885 emigrerer familien til USA

Han havde fasteren Nicoline Cronberg (A3.2.4.2) boende fra 1870 til hendes død i 1873. Måske var det omvendt, nemlig at han boede hos hende efter hendes mands død i 1868. I hvert fald boede de sammen i Vejlby.

Ane Johanne Rasmussens forældre emigrerede til USA i 1881. Med sig havde de Anes og Hans Henrik Cronbergs ældste søn Christian Frederik Rudolph Cronberg.

I 1885 døde den sidste af Hans Henrik Cronbergs søskende. Senere samme år emigrerede han med kone og børn til USA. De rejste via Hamborg med skibet Bohemia. I USA slog de sig ned i Bronson Precinct, Cheyenne County, Nebraska. Her opbyggede de en farm. I USA kaldtes de Hans Henry Cronberg og Hanna Rasmussen.

Hans Henry Cronberg døde i 1889 eller 1899 i Bronson Precinct, Cheyenne County, Nebraska. Han døde ved en ulykke, hvor en vogn kørte ind i en telegrafpæl, hvorved han blev kastet fremad ind under hestene, som trampede ham ihjel. Han døde øjeblikkeligt.

Mellem 1900 og 1903 rejste familien til Medicine Bow, Carbon County, Wyoming. Dog ikke sønnen Henry, som drev farmen i Bronson Precinct videre.

I folketællingen 1910 står at Ane Johanne Rasmussen ikke taler engelsk men dansk. Sønnen Rasmus er manden på farmen og hans bror Christian er hans partner. Christian er nygift og hans kone Stella bor der også. Desuden bor sønnen Alfred og datteren Christina der. De har 5 medhjælpere boende.

Ane Johanne Rasmussen døde 21.8.1922 i Medicine Bow og blev begravet 26.8.1922 i Sidney, Nebraska ved siden af sin for længst afdøde mand og datteren Anna (Abelone Marie Kirstine Rasmine Cronberg).

I avisen Rawlins Republican 31.8.1922, side 3 står:

"DIFFICULTY. Wyo.. Aug. 28. —

Mrs. Hannah Cronberg is no more. On Monday afternoon, after several years' of constant suffering, the spirit departed from the afflicted body, leaving sorrowing relatives and friends to mourn for one whom they will only meet again, when earthly trials are ended.

Mrs. Cronberg was born in Denmark seventy-five years ago, on last Christmas day. When quite young she came to America, and for many years, with her husband and children, resided on a farm near Sidney, Neb. There Mr. Cronberg passed away, and was laid to rest.

When the boys grew to manhood, some of them drifted farther west. and located in this vicinity, where Chris and Ras went Into the sheep business. Later Henry came to them and then came the mother and two sisters, Anna and Christine. During the summer months they lived In Wyoming, but returned to their home in Nebraska for the winter. Gradually, however, the entire family drifted to Wyoming, and for several years past, have remained here continually. The Death Angel again visited the family ranks, and as a result of a critical attack of appendicitis, Miss Anna passed away, and her body was taken back to Sidnew and laid beside her father.

At first the entire family resided on, the ranch north of Medicine Bow on the river, but after purchasing the old Brancenbury ranch, Chris Cronberg and his family made their home on the north ranch, while Ras, Miss Christine and their mother dwelt on the Brackenbury place. It was there that Mrs. Cronberg spent many months of suffering, but was ever tenderly cared for by the daughter, whose later years had been spent entirely in serving her, and who never left her bedside until death intervened to relieve the agony. The body was taken to the old home at Sidney, and there placed beside the husband and daughter, who had "only gone before."

Funeral services were conducted in the Swedish Lutheran church of Sidney, and hosts, of old friends and relatives of the deceased lady were present to pay a last tribute to one who had held their most profound respect. Many friends of the Cronberg family from here, including N .H. Scott, Fred Bray, Mr. and Mrs. L. T. Sullivan, Mr. and Mrs. R. R. Finkbiner, John and Miss Margaret Sullivan, accompanied them on their sad journey.

Mrs. Cronberg leaves one daughter, Miss Christine, and five sons, Chris, Ras, Henry, Albert and Alfred, and three grandsons to mourn her loss, besides many friends and neighbors."

 

A3.2.4.6.4   Ane Marie Cronberg
Født 19.12.1846 i Kavslunde, datter af Hans Rudolph Cronberg (A3.2.4.6) og Abelone Hansdatter.

Konfirmeret 7.4.1861 i Middelfart Kirke (noteret i Kavslunde kirkebog).

Gift 28.5.1870 i Kavslunde med væver og husmand Hans Rasmussen, født 13.2.1839 i Eskør, Husby sogn, søn af Rasmus Hansen og Ane Maria Lucasdatter uden for ægteskab.
Børn:
A3.2.4.6.4.1 Otto Rudolf Rasmussen, født 11.10.1871 i Kavslunde
A3.2.4.6.4.2 Abelone Marie Rasmussen, født 23.11.1872 i Kavslunde.
A3.2.4.6.4.3 Birtha Rasmussen, født 29.10.1874 i Kavslunde.
A3.2.4.6.4.4 Elise Frederikke Rasmussen, født 21.8.1878 i Kavslunde.
A3.2.4.6.4.5 Jørgen Anton Rasmussen, født 15.4.1881 i Kavslunde.

Ane Marie Cronberg døde 21.1.1885 i Kavslunde

1890 bor Hans Rasmussen i Kavslunde. Børnene Abelone og Jørgen bor hjemme.

1892-1895 er Hans Rasmussen husmand på Baarring Mark i Asperup sogn. Sønnen Jørgen bor hjemme.

1901 bor han Asperup Mark. Abelone bor hjemme. Et af børnene er død (Elise). De 3 andre børn er nævnt som fraværende og deres bopæl.
Abelone bliver boende hos ham indtil hans død.

Hans Rasmussen døde 18.4.1924, Marqvardsvej, Nørre Åby, begravet 24.4.1924 i Nørre Åby.

Links:
Folketællinger: 1880, 1890, 1901